Uroda

REGULAMIN RAMOWY KONKURSÓW BLUE ZONE Spółka z o.o.

§ 1. Organizator Konkursów

1. Niniejszy regulamin określa ramowe zasady Konkursów publikowanych na łamach Uroda i Medycyna oraz profilach Organizatora na Facebook.com, Instargram.com.
2. Organizatorem Konkursów jest firma Blue Zone Spółka z o.o., z siedzibą w (01-059) Warszawie, ul. Okopowa 47, wpisaną do KRS XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000617932, REGON 364481581, NIP 525 26 58 380, zwana dalej Organizatorem.
3. W przypadku, gdy Współorganizatorem konkretnego Konkursu jest inny podmiot, informacja o tym będzie opublikowana w Szczegółowych Zasadach Konkursu.
4. Informacje o konkursie dostępne są w siedzibie firmy „Blue Zone Spółka z o.o., z siedzibą w (01-059) Warszawie, ul. Okopowa 47.

§ 2. Szczegółowe zasady Konkursów

1. Szczegółowe zasady konkretnego Konkursu (nazwa, czas trwania, nagroda, przebieg, sposób przyznania i wręczenia nagrody itp.) określane są każdorazowo w publikacji będącej ogłoszeniem Konkursu, na łamach konkretnych wydań Uroda i Medycyna oraz Facebook.com, Instargram.com.

§ 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie

1. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe (w komentarzu pod postem konkursowym, mailowo, sms, pocztą tradycyjną lub w innej formie) jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika udziału w Konkursie i oznacza:
–   oświadczenie Uczestnika o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu;
–   wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), w celach związanych z organizacją Konkursu i nagrodzeniem laureatów oraz w celach marketingowych;
–   wyrażeniem przez Uczestnika zgody, w razie wygrania Konkursu, na wykorzystanie wizerunku, danych osobowych oraz wypowiedzi (w tym głos, imię, nazwisko, itp.) Uczestnika, jeśli takie będą wymagania konkretnego Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych i materiałów przedstawionych  przez Uczestnika. Stwierdzenie przez Organizatora nieprawdziwości danych i/lub materiałów przedstawionych  przez Uczestnika powoduje automatyczne wykluczenie Uczestnika z Konkursu.
3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz dostęp do kanałów komunikacji elektronicznej, takich jak mail, Facebook, Instagram, telefon komórkowy lub stacjonarny.
4. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie, mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich rodzin.

§ 4. Zasady ogólne uczestnictwa

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi pisemnie odpowiedzieć na pytanie opublikowane w informacji o konkursie. Odpowiedź należy zamieścić w medium w którym został ogłoszony konkurs.
2. Standardowo za poprawne zgłoszenie uznaje się, komentarz, mail, sms., zawierający: prawidłową odpowiedź na pytanie (pytania) konkursowe, dane kontaktowe Uczestnika (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, email). Szczegółowe wymagania odnośnie formy odpowiedzi każdorazowo podane są w informacji o konkursie.
3. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie swojej nazwy (nazwiska) w mediach Organizatora wymienionych w Par. 1 p. 1.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Organizator ma prawo do zmiany w każdym czasie Regulaminu i harmonogramu Konkursów. O zmianach Organizator powiadomi Uczestników na stronie www Organizatora i profilu Facebook Organizatora, publikując zmieniony Regulamin Konkursu i/lub harmonogram.
2. Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
3. W przypadku, gdy Zwycięzca zrezygnuje z odebrania nagrody, lub gdy Organizator nie może nawiązać z nim skutecznego kontaktu, Organizator nie ma obowiązku powtórnie przydzielać jej innym uczestnikom danego Konkursu.
4. Uczestnicy, którzy nie dotrzymają wymogów Regulaminu, zostają automatycznie wykluczeni z Konkursu, niezależnie od etapu Konkursu. Organizator nie ma obowiązku odrębnego informowania Uczestnika o wykluczeniu go z Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
–   niemożność dokonania przez Uczestników terminowych zgłoszeń w Konkursie lub terminowego przesłania Organizatorowi przez Uczestników informacji wymaganych Regulaminem,
–   nieodebranie lub opóźnienie w odebraniu przez Uczestników wiadomości od Organizatora;
–   opóźnienie realizacji lub nienależyte przeprowadzenie lub nieprzeprowadzenie Konkursu z powodów niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu problemów w funkcjonowaniu portalu www, Facebook, Instagram, problemów z dostępem do sieci internetowej, siły wyższej itp.
6. Uczestnicy mogą składać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu na piśmie na adres Organizatora, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu na profilu FB Organizatora (decyduje data stempla pocztowego lub listu przewozowego). Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Facebook

reklama
P - Laha
reklama
P - Face & Body
reklama
P - DMK
reklama
P - Hotel_Bania
reklama
Uroda i medycyna

Zatrzymaj Mlodosc TV

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Baner